Skip to main content

CASE STUDY

Illustrasjon: RELaTED

Forskningsrådet støtter arbeidet med å finne gode forretnings-modeller for solenergi og fjernvarme

- full pott til Inaventa Solar fra Forsterkningsordningen

I 2020 lanserte Forskningsrådet sin nye forsterkningsordning, som skal styrke virkningene av Horisont 2020-prosjekter og sørge for at de gir en samfunnsmessig effekt. Målet er at norske kommuner og andre offentlige aktører, bedrifter, institusjoner og organisasjoner skal få tilgang til forsknings- og innovasjonsresultatene produsert i Horisont 2020-prosjektene. I denne sammenheng har Inaventa Solar etablert prosjektet DiSolBat - distribuert sol og blå batterier. Her bygger vi på resultater fra et internasjonalt samarbeid om utvikling av kombinasjonskonsepter for solvarme og fjernvarme. Gode tekniske løsninger er identifisert, men de gode forretningsmodellene mangler. I DiSolBat står derfor utvikling av forretningsmodeller i sentrum og Forskningsrådet bidrar med maksimalt støttebeløp. 

RELaTED infographic 2

Illustrasjon: RELaTED

Vinn-vinn-løsninger for distribuert grønn energiproduksjon i et fleksibelt fjernvarmenett 

Termisk sektor står for halvparten av verdens energiforbruk og må adresseres i større grad enn i dag dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål. I dette bildet er distribuert grønn varmeproduksjon en viktig brikke, men effekten forsterkes når de enkelte bidrag også kan knyttes sammen og vekselvirke i et system. Der har fjernvarmesektoren en viktig rolle å spille. 

Fra mange hold påpekes det at en viktig nøkkel til introduksjon av distribuert solvarme og andre grønne kilder/teknologier i fjernvarmenett, er etablering av forretningsmodeller som muliggjør de nødvendige investeringene og krediterer den operasjonelle verdiskapningen i den distribuerte infrastrukturen. Gjennom konkrete forretningsmodeller som er tilpasset både leverandør- og forbruksprofil, vil løsninger oppfattes som vinn-vinn løsninger som dekker behov hos både energikonsumentene, energiprodusentene og distributørene.  

Å etablere effektive forretningsmodeller som stimulerer til samarbeid mellom fjernvarmeselskaper og leverandører av distribuerte energiløsninger er altså helt avgjørende for implementering av de gode tekniske og miljømessige løsningene som allerede finnes i dag. 

Samarbeid med fjernvarmeaktørene

Utgangspunktet for Inaventa Solar sin søknad til Forskningsrådet var deltakelse i Horisont 20202-prosjektet RELaTED, der vi har utviklet et varmekonsept for inkorporering av distribuerte energikilder/- teknologier i et lavtemperert fjernvarmesystem. De tekniske løsningene demonstreres i både større og mindre fjernvarmenettverk i Europa, dessverre ingen av dem i Norge. 

Den norske fjernvarmesektoren skiller seg vesentlig fra de fleste andre europeiske land, ikke minst ved at de har en annen energimiks og en grønnere profil. Likevel vil det også her være interessant å ta i bruk løsninger for solvarme og andre distribuerte fornybare energikilder som er energimessig effektive og økonomisk lønnsomme i kombinasjon med fjernvarme. Dette vil styrke en felles målsetting om økt bruk av grønn energi og vannbåren varme på sluttbrukertrinnet, og gi en fleksibilitet som er etterspurt i norsk energipolitikk.  

Inaventa Solar vil gjennom DiSolBatt samarbeide med både de enkelte fjernvarmeselskapene og interesseorganisasjonen Norsk Fjernvarme for å utvikle et sett med operasjonelle forretningsmodeller tilpasset både det norske fjernvarmemarkedet og norsk energibehov og -forbruk. 

Norsk Fjernvarme (Fjernvarmeforeningen) er en viktig kunnskapsbase for fjernvarmesektoren her i landet, og vil brukes aktivt som sparringspartner for å sikre innholdsmessig relevans og bidra til spredning av resultater fra prosjektet. Når det gjelder selve utviklingen av forretningsmodellene, vi dette skje i samarbeid med norske fjernvarmeselskap og et utvalg av deres kunder. Kundene vil være både private og offentlige, og det legges vekt på at modellene skal kunne brukes generelt i forbindelse med kombinasjonen fjernvarme og distribuert energiproduksjon. Det er et stort spenn i både energikilder, faktisk produksjon og kundeprofiler hos norske fjernvarmeselskaper. Derfor forventer vi at det må formuleres flere forretningsmodeller som er basert på grunnleggende forskjellige perspektiver, men som har det til felles at de tilrettelegger for et bærekraftig tillegg til dagens utnyttelse av fjernvarme i Norge.

Samfunnsmessig betydning av økt fjernvarmeutbygging med et større innslag solvarme og andre fornybare energikilder

Energifleksibilitet og distribuert energiforsyning bidrar til en sikker varmetilførsel, og muliggjør et varig redusert effektbehov. Termisk lagring (blå batterier) sørger for at varmen er tilgjengelig når det er behov, uavhengig av når den produseres. Dette er en langt rimeligere løsning enn lagring av elektrisk energi i batterier. 

Investeringene i et el-nett som fullt ut skal dekke alt behov for oppvarming vil by på uforholdsmessig store kostnader. Innenfor noen geografiske områder er også el-nettet så belastet at det ikke har evne til å dekke økt el-oppvarmingsbehov. Dersom oppvarmingen skjer med vannbåren varme og andre energikilder enn direkte elektrisitet vil det frigjøre nettkapasitet (effekt). Den ledige effekten vil kunne tas i bruk til lading av el-biler og andre kjøretøy, til el-spesifikke oppgaver i bygninger, til ny industri eller den kan bidra til å unngå eller utsette behovet for investeringer i nytt nett. 

Vannbåren varme og fjernvarme tilrettelegger for å velge miljøvennlig energiforsyning og fornybar energiproduksjon. Kombinasjonen solvarme og fjernvarme er særlig interessant, ikke minst ved at det gjør solvarme til kommersiell vare. Ved at større aktører engasjerer seg, vil solvarmebransjen profesjonaliseres og stimuleres, og bidra til økt innslag av grønn og utslippsfri solenergi. Man vil også få registrert verdien av energiproduksjonen fra solvarme. Per i dag underkommuniseres energibidraget fra solvarmeanlegg fordi de i all hovedsak registreres som enøktiltak og følgelig faller utenfor statistikkene. 

Les mer:

 

02 2021

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.