Skip to main content

CASE STUDY

Fjernvarmen kan være kraftnettet for solvarmen, men hvorfor skal norske fjernvarmeselskap inkludere lokalprodusert solvarme i sine fjernvarmenett?

Fjernvarmen er en byinfrastruktur som kobler varmekilder og kunder sammen. Der kan også solvarmen ha sin plass, sa Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme da han gjestet Solenergiklyngens podcastserie i mai 2021. Foreløpig er det ytterst få solvarmeanlegg som er koblet opp mot fjernvarmenett her i Norge, men det finnes gode argumenter for å se nærmere på mulighetene en slik kombinasjon gir. Inaventa Solar har spurt fjernvarmeselskapene om hvilke fordeler og utfordringer de ser ved å integrere distribuert energiproduksjon fra solfangere i fjernvarmenett og oppfatter at grunnholdningen er positiv hos de aller fleste.

Den «synlige» delen av fjernvarmen

Solvarme kombinert med fjernvarme er en raskt voksende trend i mange europeiske byer, og viktig i arbeidet med å dekarbonisere energiforsyningen. Norske fjernvarmeselskap er imidlertid i en særstilling med en mye grønnere profil, og de leverer allerede miljøvennlig varme til sine kunder. Det er likevel et spørsmål om markedet i tilstrekkelig grad er klar over hvor miljøvennlig fjernvarme er, og hvor viktig den kan/bør bli innenfor det grønne skiftet? Varmen leveres i usynlige rør til yttervegg, og det er få som lurer på hvordan den er produsert. Solfangere installert på bygg er synlige, og gir klar beskjed om hvor energien kommer fra. Kanskje dette kan være et «synlig bevis» for miljøvennlig og bærekraftig varme også for fjernvarmeleverandørene?

What´s in it for them?

Det er mange gode argumenter for et samarbeid mellom solvarmeleverandører og fjernvarmeselskap. Vi har flere felles interesser, som f.eks behovet for å løfte oppmerksomheten rundt termisk energi og nødvendigheten av å øke bruken av vannbåren varme på sluttbrukertrinnet. Det er også viktige samfunnsmessige aspekter, som å bidra til forsyningssikkerhet, tilrettelegge for et mangfold av fornybare energikilder og -teknologier, kostnadseffektiv energilagring i blå batterier og ikke minst støtte til elektrifisering av stadig flere samfunnssektorer gjennom avlasting av el-nettet. 

Men hva tenker det enkelte fjernvarmeselskap, og finnes det noen motivasjon for å vurdere innslag av energileveranse fra solvarmeanlegg i deres fjernvarmenett?? Inaventa Solar har spurt norske fjernvarmeselskap om nettopp dette i en kartleggingsstudie vi har gjennomfør i samarbeid med Norsk Fjernvarme. Studien er en del av et utviklingsprosjekt, støttet av Norges Forskningsråd, der målet er å finne fram til effektive forretningsmodeller for leveranser av bygningsintern energiproduksjon til fjernvarmenett.

Godt over en tredjedel av norske fjernvarmeselskap har deltatt i studien. Selskapene har til sammen aktivitet over mesteparten av landet, og det er store variasjoner i selskapsstørrelse og energimiks. Holdningene til solenergi er gjennomgående positive, selv om de færreste per i dag har erfaring med integrering av bygningsintern energiproduksjon. 

Dette er de viktigste argumentene for å åpne opp for solvarme ifølge fjernvarmeselskapene vi har snakket med:

  • 79% mener solvarme i kombinasjon med fjernvarme kan være med på å synliggjøre fjernvarmen – markedsføring av miljø, bærekraft og grønne verdier
  • 64% mener at solvarme i kombinasjon med fjernvarme vil bidra til å stimulere til økt bruk av vannbåren varme på sluttbrukertrinnet
  • 57% mener at dette solvarme i kombinasjon med fjernvarme vil bidra til å løfte termisk energi og potensialet for energilagriing i blå batterier
  • 50% mener at solvarme i kombinasjon med fjernvarme vil bidra til økt prosjekttilgang, og til å ta markedsandeler innenfor plusshus-segmentet

Hva er utfordringene?

Per i dag er det kun et fåtall av fjernvarmeselskapene som har etablert såkalte lavtemperaturnettverk, de fleste opererer med turtemperaturer på over 80 grader. Dette er en klar utfordring, i og med at solfangerne er avhengige av en langt lavere temperatur for å være effektive. Selv om selve energileveransen fra solvarmeanleggene oppgis å være av mindre betydning enn markedsføringsverdien, bør de likevel kunne samspille godt med distribusjonssystemet. Nå er det også slik at flertallet av fjernvarmeselskapene har planer om utvidelse av både produksjonskapasitet og overføringskapasitet, og mange oppgir at de ser det som en naturlig utvikling å senke temperaturnivået og tilrettelegge for utnyttelse og mottak av spillvarme/overskuddsvarme også ved lavere temperaturer.

Andre innvendinger går på at integrering av distribuert energiproduksjon kan være utfordrende rent styrings- og driftsmessig og at det kan være vanskelig å måle den faktiske energileveransen. Det kan i tillegg være tilfeller der man også konkurrerer om den samme energileveransen. 

Use-cases som informasjonsunderlag for forretningsmodeller

Erfaringer fra andre land viser at det er mulig å møte utfordringene med gode tekniske løsninger som allerede finnes på markedet. Gode tekniske løsninger må likevel støttes av effektive forretningsmodeller for at det skal være attraktivt å ta dem i bruk, og slike modeller mangler i dag.  Derfor må vi i fellesskap se på hvordan solvarme kan kombineres med fjernvarme på en slik måte at det lønner seg rent forretningsmessig for alle parter. 

Inaventa Solar skal nå samarbeide videre med 5 utvalgte fjernvarmeselskap om faktiske use-cases, der vi ser på hvordan overskuddsvarme fra en kundes solfangere, eller eventuelt solfangere som fjernvarmeselskapet eier selv, kan leveres inn på fjernvarmenettet på en effektiv måte, samtidig som verdiskapningen krediteres langs hele verdikjeden. Norsk Fjernvarme er viktig sparringspartner i dette arbeidet. Den gjensidige kunnskapsutvekslingen og testing opp mot virkelige scenarier skal forhåpentligvis danne grunnlag for nettopp gode forretningsmodeller, som er tilpasset både leverandør- og forbruksprofil, og som dekker behovene hos både energikonsumentene, energiprodusentene og distributørene.  

Les mer: 

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.